قیمت شاخص های مختلف آلومینیوم:

قیمت به روز ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

شاخص

قیمت به ریال

شمش ایرالکو ۹۹.۸

۷۴۵۰۰۰

شمش المهدی ۹۹.۵

۶۹۷۰۰۰

بیلت ایرالکو

۸۲۰۰۰۰

بیلت شرکتی دی سی هموژن

۷۸۰۰۰۰

بیلت تولیدی شرکت

۷۶۵۰۰۰