توسعه فناوری با استفاده از توان نخبگان

آیا سال ۱۴۰۰ می‌تواند سال تولید ملی و همت جمعی باشد؟ آیا دولت انقلابی و مردمی به تولید و تولیدکننده توجه خواهد داشت؟ چرا بیشتر تولیدکنندگان داخلی اعتقادی به جوانان و نخبگان ایرانی ندارند؟ به دور از بازی‌های سیاسی، سوءاستفاده